Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Флора Фауна Гриби Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури ми у facebook t.me/zapovidnyk instagram


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation Ecological Biosphere Reserve

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник 

Поліський національний університет

UNEP-GEF 

 

 

 

 

 

 

I Міжнародна науково-практична конференція

 

«CHORNOBYL: OPEN AIR LAB»

 

22-23 квітня 2021 року

 

До 5-ї річниці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника 

 

Перший інформаційний лист

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сhornobyl: open air lab»

(присвячена 5-річчю створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника), яка відбудеться 21-23 квітня 2021 року в м. Київ.

 


НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

  1. Розвиток природно-заповідних територій для цілей збалансованого розвитку.
  2. Радіоекологічні та радіобіологічні дослідження природних комплексів.
  3. Сучасні технології в природничих дослідженнях.
  4. Менеджмент природно-заповідних територій.
  5. 5.     Роль екологічної освіти у виконанні основних завдань природно-заповідного фонду.

 

 

Орієнтований порядок роботи:

 

Реєстрація учасників: 09:00 – 09:45

Пленарне засідання: 10:00 – 13:00

Кава-брейк: 11:00 – 11:30

Обідня перерва: 13:00 – 14:00

Секційні засідання: 14:00 – 16:30

Кава-брейк: 15:00 – 15:20

Підбиття підсумків конференції: 16:30 – 17:00

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

 

ФОРМА УЧАСТІ:

 

  1. Доповідь на пленарному засіданні.
  2. Доповідь на секціях.
  3. Заочна участь (тільки публікація).

 

 

ВАЖЛИВІ КАЛЕНДАРНІ ДАТИ:

 

24 березня 2021 р. – закінчення прийому матеріалів для публікації у Збірнику матеріалів конференції.

5 квітня 2021 р. − надсилання ІІ інформаційного листа з інформацією про програму конференції, харчування та екскурсії.

 

 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Голова оргкомітету конференції:

 Галущенко Олександр Миколайович директор Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

 

Співголови оргкомітету:

 Мельничук Тарас Васильович − заступник директора з наукової роботи та міжнародної співпраці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

Краснолуцький Олександр Васильович − заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Костюк Сергій Миколайович − голова Державного агентства України з управління зоною відчуження;

Стеценко Микола Пилипович − голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація природоохоронних територій України»;

Матейчик Василь Петрович − декан автомеханічного факультету Національного транспортного університету;

Лакида Петро Іванович − директор навчально-наукового Інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Скидан Олег Васильович − ректор Поліського національного університету.

 

Члени оргкомітету:

Вишневський Денис Олександрович − завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

Мельничук-Володькіна Вікторія Володимирівна начальник відділу інформаційно-просвітницької роботи Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

Косько Юлія Сергіївна завідувач сектору еколого-просвітницької роботи Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

Печеніна Катерина Олександрівна завідувач сектору проєктів, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

Коломійчук Віталій Петрович – старший науковий співробітник Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

Федонюк Тетяна Павлівна − старший науковий співробітник Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

Варуха Альона Василівна науковий співробітник Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

 

Відповідальний секретар:

Сплодитель Анастасія Олегівна − старший науковий співробітник Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Конференція відбуватиметься в м. Київ, місце проведення буде означено в другому інформаційному листі.

Учасники конференції будуть забезпечені харчуванням. Проїзд та проживання здійснюється за рахунок учасників конференції.

Запланована оглядова екскурсія в Зону відчуження (просимо визначитися заздалегідь).

Для участі в конференції до 24 березня 2021 р. необхідно:
1) заповнити електронну заявку (посилання на Google-форму заявки: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYj49i91-zz8QCg0RLz07IWnx3ebeqpQ10-5PKMxAgB_yOZw/viewform)

2) надіслати на електронну адресу: zapovidnyk.konf@gmail.com тези, оформлені згідно з вимогами (див. нижче);

 

Фінансові умови участі у конференції:  Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції окремим збірником до початку конференції. Організаційний внесок та публікація матеріалів конференції здійснюються за рахунок організаторів конференції. Проїзд та проживання здійснюються за рахунок учасників конференції.

 

 

правила ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

 

Тези доповідей, обсягом від 2 до 5 сторінок (включаючи таблиці, рисунки, список літератури та анотації), мають бути надруковані з використанням редактора Times New Roman Microsoft Word 2003 (формат doc). Розмір шрифту – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1. Поля: верхнє, ліве і нижнє – 2,5, праве – 1 см, абзацний відступ 1,25 см. Текст без переносів. Рисунки JPG і діаграми виконані у Microsoft Excel. Для матеріалів, котрі подаються українською мовою, перед основним текстом потрібно подати англійською мовою прізвища авторів, назву публікації, коротке резюме (від 400 до 800 знаків з пробілами) та 3-5 ключових слів.

 

 

Приклад оформлення матеріалів:

 

ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА РОЗПОДІЛУ ТЕХНОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ В КОМПОНЕНТАХ ЛАНДШАФТУ

КІВЕРЦІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА»

 

Сплодитель А.О., к.г.н, докторант, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної Академії наук України

 

Розглянуто особливості акумуляції та розподілу забруднюючих речовин в ландшафтах КНПП «Цуманська Пуща» в умовах природних і техногенних геохімічних аномалій. Аналіз вмісту важких металів у ґрунтах території засвідчив неоднорідний розподіл та залежність від наявних джерел техногенного впливу. Проаналізовано масив даних та розраховано геохімічні коефіцієнти накопичення основних забруднювачів. Найбільш високі концентрації марганцю та хрому мають ґрунти, що розвинуті на лесових відкладах, нікелю та міді на воднольодовикових відкладах. Більшість досліджуваних важких металів перевищує регіональний геохімічний фон. За валовим вмістом в грунтах мікроелементи формують наступний геохімічний ряд: Zn>Cu>Pb>Ni>Mn>Cr. Чітко простежується накопичення в лісових підстилках свинцю - до 2-3 ГДК.

 

Ключові слова: форми знаходження, важкі метали, коефіцієнт біологічного поглинання, фонові показники.

 

 

ECOLOGICAL AND GEOCHEMICAL ESTIMATION OF THE SPREADING OF TECHNOGENIC ELEMENTS  IN THE COMPONENTS OF THE LANDSCAPE IN KIVERTSI NATIONAL NATURE PARK “TSUMANSKA PUSHCHA”

 

Splodytel A.O., Ph.D (Geography), Doctoral СandidateM.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

 

Peculiarities of accumulation and distribution of pollutants in the landscapes of Tsumanska Pushcha in the conditions of natural and technogenic geochemical anomalies were considered. Analysis of heavy metals content in the soils of the territory showed its heterogeneous distribution and dependence on available sources of technogenic impact. Geochemical accumulation coefficients were calculated and analyzed. The highest concentrations of manganese and chromium are in soils developed on forest deposits. The highest concentrations of nickel and copper are in soils developed on water-glacial deposits. Most of the studied heavy metals exceed the regional geochemical background. In terms of gross content in soils, trace elements form the following geochemical series: Zn> Cu> Pb> Ni> Mn> Cr. Accumulation of lead in forest deposits up to 2-3 MPC was defined.

 

Keywords: forms of occurrence, heavy metals, biological absorption coefficient, background indices.

 

 

Список літератури

 

1. Авессаломова И.А. Геохимические показатели при изучении ландшафтов: учебно-метод. пособ. Москва: Изд-во МГУ, 1987. 108 с.

2. Бондаренко Г.Н. Сопряженность трансформационных и миграционных процессов в почвах. Минералогический журнал, 2004. Т. 26. С. 39-46.

3. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. Москва: Высшая школа, 1989. 328 с.

 

References

 

1. Avessalomova I.A. 1987. Geohimicheskie pokazateli pri izuchenii landshaftov: Uchebno-metod. posob. Moskva: Izd-vo MGU, 108 s.

2. Bondarenko G.N. (2004). Sopryazhennost transformatsionnyih i migratsionnyih protsessov v pochvah. In Mineralogicheskiy zhurnal. T. 26. S. 39-46.

3. Glazovskaya M.A. (1989). Geohimiya prirodnyih i tehnogennyih landshaftov SSSR. Moskva. Vyisshaya shkola. 328 s.

 

 

Тези доповідей друкуються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності, достовірність наведених фактів, посилань тощо. Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що подані з порушенням вимог та не відповідають тематиці конференції.

 

Інформація про конференцію розміщена на сайті Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник: https://zapovidnyk.org.ua/

Оргкомітет буде вдячний Вам за поширення

інформації про конференцію серед колег!

 

Перший-інформаційний-лист-конференції
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua