Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Флора Фауна Гриби Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури ми у facebook t.me/zapovidnyk instagram


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation Ecological Biosphere Reserve

Збереження, посилення та управління запасами вуглецю та біорізноманіттям у Чорнобильській зоні відчуження

У 2015 році Міністерством екології та природних ресурсів та Державним агентством України з управління зоною відчуження разом з ГЕФ/ЮНЕП (Глобальний екологічний фонд та Програма ООН з навколишнього середовища) було започатковано спільний проєкт «Збереження, посилення та управління запасами вуглецю та біорізноманіттям у Чорнобильській зоні відчуження».

          Заповідник приєднався до цього проєкту у 2017 році.

Проект складається з трьох компонентів:

-         створення дослідницького та природоохоронного центру;

-         створення та управління новою мережею природоохоронних територій;

-         навчання, польові експерименти та поширення результатів для покращення управління заповідними територіями у світі.

          За час реалізації проєкту реалізовано низку науково-дослідних робіт щодо оцінки стану та розвитку ландшафтів і біорізноманіття на території Чорнобильської зони відчуження із поглибленим аналізом флори та фауни, оцінки розподілу радіонуклідів і впливу промислових об'єктів в Чорнобильській зоні відчуження, а також здійснено аналіз систем планового і наукового радіологічного моніторингу наземних і водних екосистем зони відчуження тощо.

          У 2021 році було завершено розробку Плану управління пожежами та систему підтримки прийняття рішень щодо попередження, раннього реагування та радіологічного-безпечного гасіння лісових пожеж у зоні відчуження, який було схвалено рішенням науково-технічної ради Заповідника 10.12.2021.

          Також,  було розроблено Проєкт землеустрою Заповідника, що нараховує 24 земельні ділянки. В кінці жовтня поточного року Держгеокадастром завершено внесення земельних ділянок, що відводяться Заповіднику, до Державного земельного кадастру від імені замовника.

          Наразі на виконання відповідного доручення Уряду триває його погодження зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

          Крім того, в рамках реалізації спільного з ГЕФ/ЮНЕП проєкту розроблено Проєкт організації території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та охорони його природних комплексів, який затверджено наказом Міндовкілля від 09.11.2021 № 737.


In 2015, a joint project “Preservation, strengthening, and management of carbon stocks and biodiversity in the Chornobyl Exclusion Zone“ was launched by the Ministry of Ecology and Natural Resources and the State Agency of Ukraine for Exclusion Zone Management together with the GEF / UNEP (Global Environment Facility and the United Nations Environment Program).

The Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve joined this project in 2017.

The project consists of three components:

- the creation of research and environmental center;

- creation and management of new network of protected areas;

- training, field experiments, and dissemination of results to improve the management of protected areas in the world.

During the project implementation, a number of research works were carried out to assess of the state and development of landscapes and biodiversity in the Chornobyl Exclusion Zone with in-depth analysis of flora and fauna, assessment of radionuclide distribution, and impact of industrial facilities in the Chornobyl Exclusion Zone. It was also carried out the analysis of systems of planned and scientific radiological monitoring of terrestrial and aquatic ecosystems of the Exclusion Zone, etc.

In 2021, the development of the Fire Management Plan and decision support system for prevention, early response and radiologically safe extinguishing of forest fires in the Exclusion Zone was completed, which was approved by the decision of the Scientific and Technical Council of the Reserve on 10.12.2021.

Also, the Land Management Project of the Reserve was developed, which includes 24 land plots. At the end of October this year, the State Geocadastre completed the inclusion of land plots allocated to the Reserve in the State Land Cadastre on behalf of the customer.

At present, the relevant central executive bodies are in the process of approving according of the order of the Government.

In addition, as part of a joint project with the GEF / UNEP, the Project of organization of the territory of the Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve and protection of its natural complexes was developed, which was approved by the order of the Ministry of Environment dated 09.11.2021 № 737.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua