Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Геоінформаційний портал Флора Фауна Гриби Лишайники Водні об'єкти Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури Метеорологічні дані ми у facebook t.me/zapovidnyk instagram


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve

Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж увійшов до консорціуму зі зниження ризиків виникнення лісових пожеж та проекту HORIZON 2020 «FirEUrisk - Розробка цілісної, ризик-орієнтованої стратегії для управління ландшафтними пожежами в Європі»

 

З 1 квітня 2021 року Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж (Заповідник – асоційований партнер Центру) увійшов до консорціуму зі зниження ризиків виникнення лісових пожеж та став одним з виконавців проекту HORIZON 2020 «FirEUrisk - Розробка цілісної, ризик-орієнтованої та науково-обґрунтованої стратегії для управління ландшафтними пожежами в Європі».

Проект здійснюється за фінансової підтримки Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій HORIZON 2020. У виконанні проекту, який триватиме 4 роки, приймають участь 38 організацій та установ з 18 країн світу, серед яких Канада, Австралія, Україна, Німеччина, Франція, Великобритація, Нідерланди, Швеція, Фінляндія, Іспанія, Італія, Португалія, Греція, Хорватія, Румунія, Болгарія, Ізраїль та Кіпр.

Мета проекту HORIZON 2020 FirEUrisk - розробити, оцінити та поширити науково обґрунтовану інтегровану стратегію щодо управління ландшафтними пожежами для:

Поставлені цілі буде досягнуто у тісній співпраці між дослідниками, зацікавленими сторонами та громадянами, з використанням нових технологій, настанов та політичних рекомендацій для вдосконалення існуючих систем та практик від регіонального рівня до рівня Європейського Союзу. Проект стосується усіх видів ландшафтних пожеж, з особливою увагою до лісових мегапожеж, пожеж, що переходять з інших ландшафтів в населені пункти, а також пожеж нового типу в країнах Європи та викликів, що спричинені ними. Ризик-стратегія управління має на меті інтеграцію практичного досвіду та політики щодо запобігання і гасіння пожеж та відновлення територій після лісових пожеж у цілісну концептуальну основу та має на меті впровадження операційної платформи для спільної координації, професійного навчання та оперативних занять, залучаючи численні зацікавлені сторони та вирішуючи всі відповідні завдання щодо управління пожежами та поліпшення захисту громадян, які з ними стикаються.

 


Новий підхід в рамках проекту FirEUrisk базується на трьох аспектах – оцінка, зниження та адаптація до пожежних ризиків (ресурс: https://fireurisk.eu/ )

 

Результати роботи буде апробовано на 26 демонстраційних територіях та впроваджено у 18 країнах учасницях консорціуму. Одна з демонстраційних територій знаходиться в Україні на території Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ) забрудненій радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Ландшафти ЧЗВ відзначаються високою природною пожежною небезпекою, їх просторова неоднорідність, мозаїчність та безперервність рослинного покриву утворюють комплекси рослинних горючих матеріалів, які знаходяться в тісному зв’язку між собою і середовищем та характеризуються чітко вираженою сезонною динамікою. Сухе різнотрав’я перелогів, боліт, заплав та меліоративних каналів є типовими провідниками горіння з яких найчастіше розпочинаються низові пожежі, а значні запаси їх сухої мортмаси сприяють безперешкодному руху вогню і збільшення інтенсивності горіння. Опад, лісова підстилка, дрібні гілки та підріст у хвойних насадженнях за сприятливих погодних умов швидко реагують на такі пожежі, збільшуючи температуру та інтенсивність горіння сприяючи переходу низових пожеж у верхові. За наявності горючих матеріалів, тривалого бездощового періоду та настанням високих класів пожежної небезпеки погоди пожежі можуть виникати та продовжуватися тривалий час рухаючись в межах ландшафту ЧЗВ від одного рослинного комплексу до іншого. Розуміння процесів накопичення горючих матеріалів на цій території вимагає сучасних підходів щодо цілісної, ризик-орієнтованої стратегії для управління ландшафтними пожежами в зоні відчуження та прилеглих територіях. Варто зазначити, що отримані результати та рішення можна адаптувати для використання, як в межах Полісся так і інших регіонів України.

Співробітники Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж працюють спільно з кращими фахівцями з Європи щодо відповідних напрямків і виконують наступні етапи реалізації та завдання проекту:

 


Пілотні та демонстраційні території країн учасниць консорціуму зі зниження ризиків виникнення ландшафтних пожеж (ресурс: https://fireurisk.eu/ )

Підхід, що використовується в рамках виконання проекту FirEUrisk передбачає комплексне вирішення поставлених завдань, які буде реалізовано через застосування інноваційних технологій, сучасних інструментів, навчальних матеріалів, керівних принципів та рекомендацій щодо поліпшення управління ландшафтними пожежами та зменшення найбільш шкідливих їх наслідків.

Результати спільної роботи найкращих професіоналів в рамках проекту HORIZON 2020 «FirEUrisk» дозволить знайти, апробувати та впровадити кращі підходи, методи та рішення зі зниження ризиків виникнення лісових пожеж, а також розробити цілісну, ризик-орієнтовану стратегію для управління ландшафтними пожежами в Європі.


Eastern European Regional Fire Monitoring Center has joined the consortium for forest fire risk reduction and the HORIZON 2020 project "FirEUrisk - Development of a holistic, risk-oriented strategy for landscape fire management in Europe"

 

Since April 1, 2021, the Regional Eastern European Fire Monitoring Center (Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve is associated partner of the Center) joined the consortium and became one of executors of the HORIZON 2020 project "FirEUrisk - Development of a holistic, risk-oriented and science-based strategy for landscape fire management."

The project is funded by the EU Framework Program for Research and Innovation HORIZON 2020. 38 Organizations and institutions from 18 countries, including Canada, Australia, Ukraine, Germany, France, Britain, the Netherlands, Sweden, Finland, Spain, Italy, Portugal, Greece, Croatia, Romania, Bulgaria, Israel and Cyprus are involved in this four-year Project.

The goal of the HORIZON 2020 FirEUrisk project is to develop, evaluate and disseminate a science-based integrated strategy for landscape fire management for:

The goals will be achieved in close collaboration between researchers, stakeholders, and citizens, using new technologies, guidelines, and policy recommendations to improve existing systems and practices from the regional to the European Union level. The project covers all types of landscape fires, with a special focus on forest mega-fires which move from other landscapes to human settlements, as well as new types of fires in European countries and the challenges they cause.

The risk management strategy aims to integrate practical experience and policies on fire prevention and recovery and rehabilitation after forest fires into a holistic conceptual framework.

The strategy also aims to implement an operational platform for joint coordination, training, and operational training, involving a wide range of stakeholders and addressing all relevant tasks related to fire management and improving public protection.

 


The new approach within the FirEUrisk project is based on three aspects - assessment, reduction, and adaptation to fire risks (resource: https://fireurisk.eu/)

 

The results of the work will be tested in 26 demonstration areas and implemented in 18 countries of the consortium. One of the demonstration areas is located in Ukraine on the territory of the Chornobyl Exclusion Zone (CEZ) which contaminated with radionuclides as a result of the Chornobyl accident.

Landscapes are characterized by high natural fire risk. Their spatial heterogeneity, mosaicism, and continuity of vegetation create complexes of plant combustible materials, which are closely related to each other and the environment and are characterized by pronounced seasonal dynamics. Dry grasses of fallows, swamps, floodplains, and reclamation canals are typical conductors of combustion from which grassroots fires most often begin, and significant reserves of their dry mortar contribute to the unimpeded movement of fire and increase the intensity of combustion. Dead leaves, forest litter, small branches, and undergrowth in coniferous plantations in favorable weather conditions respond quickly to such fires, increasing the temperature and intensity of combustion, facilitating the transition of grassland fires in the upper ones. In the presence of combustible materials, a long rainless period, and the onset of high fire hazard season, fires can occur and continue for a long time moving within the landscape of the CEZ from one plant complex to another. Understanding of the processes of combustible materials accumulation in this area requires modern approaches to a holistic, risk-oriented strategy for the management of landscape fires in the CEZ and surrounding areas. It should be noted that obtained results and solutions can be adapted for use both within Polissya and other regions of Ukraine.

The staff of the Regional Eastern European Fire Monitoring Center works together with the best specialists from Europe in the relevant areas and performs the following stages of project implementation and objectives:

 


Pilot and demonstration areas of the participating countries of the consortium to reduce the risks of landscape fires (resource: https://fireurisk.eu/) 

 

The approach which used in the implementation of the FirEUrisk project involves a comprehensive solution of the tasks, which will be implemented through using of innovative technologies, modern tools, training materials, guidelines, and recommendations for improving landscape fire management and reducing the most harmful consequences.

The results of the best professionals joint work in the HORIZON 2020 project "FirEUrisk" framework will find, test and implement the best approaches, methods and solutions to reduce the risk of forest fires, as well as develop a holistic, risk-oriented strategy for landscape fire management in Europe.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua